Ethiopia: Visa Extension

How to extend tourist visa from Addis Ababa, Ethiopia